Национален парк
Централен Балкан

Проекти и програми
Начало
Паркове
Дейности
Новини
Туризъм
Библиотека
Връзки
За контакти

Български
English


Управление на природните компоненти

Програмите представляват основните стратегически направления за работата на ДНП. Проекти са задачи, пряко свързани с изпълнението на оперативните цели на НП. Проектите ще бъдат доразработени и доразвити при изготвянето на годишни планове за дейността на парка.

Програма за развитие и поддържане на резерватите

Предвижда развитие на мрежата от резервати, създаване и поддръжката на територии за биологичен обмен екологични коридори в рамките на 3 години.

Програма за контрол на ерозията

Акцентира върху възстановяването на ерозирали терени, картиране и създаване на база данни за всички такива райони, определяне на причините за това състояние и проследяване развитието му във времето, изготвяне на проекти и намеса за възстановяване на терените.

Противопожарна програма

Програмата цели предотвратяване на пожари и готовност за действие при възникване.

Програма за предотвратяване на бедствия и аварии и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи

Програма за управление на субалпийските и алпийските местообитания

Регламентира необходимостта, формите и интензивността на човешката намеса в безлесната част на парка. Управлението включва насочвана паша, ползване на ресурсите, управление на посетителите, борба с ерозията, рекултивация.

Програма за управление на горите

Предвидени са проекти за опазване и управление на горските екосистеми, за мониторинг на горите, за ползване на дървесни ресурси.

Програма за опазване на скали и скални  местообитания

Програма за управление на популациите на дивите животни

Включва мониторинг на популациите, изясняване състоянието и действия.

Програма за управление на ресурсите и опазване разнообразието на лечебни растения, диворастящи плодове и гъби

Програма за контрол на неместни видове

Предвижда мониторинг и контрол на неприсъщи на парка растителни и животински видове.

Програма за управление на отпадъците и отпадъчните води

Включва : (1) управление на твърдите битови отпадъци по туристическите маршрути и съоръжения; (2) контрол върху дейността на собствениците и ползватели на обекти в НП по отношение управление на твърдите битови отпадъци; (3) контрол върху дейността на собствениците и ползватели на обекти в НП по отношение пречистването на битово-фекалните води; (4) управление на отпадъчните води.

карта на сайта | помощ | добави снимка
Copyright© 2002-2013 Всички права запазени Парковете в България
Уеб дизайн PIMDESIGN